top of page

Cập nhật Quy định cơ chế Sandbox tại Việt nam

Cơ chế Sandbox – cơ chế thử nghiệm chính sách áp dụng cho việc ứng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam được Chính phủ bắt đầu khởi động từ 2019. Startup LAW sẽ theo dõi và cập nhật đến bạn về việc hình thành cũng như việc ban hành và triển khai những quy định mới nhất về cơ chế này.


Cập nhật Quy định Cơ chế Sandbox tại Việt Nam
 

Cập nhật ngày 27/09/2019:

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại diện cho Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.


Theo đó, Bộ Chính Trị chỉ đạo: Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm. Nghiên cứu, xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới. Thực hiện định danh, công nhận, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.


Tổ chức thực hiện:

  • Giao cho Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần của Nghị quyết; ban hành một số cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để khuyến khích phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới của nền kinh tế số.

  • Giao cho Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ban hành, triển khai Đề án chuyển đổi số quốc gia và các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ đạo xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, mô hình, kinh doanh mới. Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết.


 

Cập nhật ngày 12/08/2019:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.


Theo đó, cơ chế “Sandbox” chính thức được “gọi tên” trong Quyết định 999/QĐ-TTg. Quan điểm của Chính phủ như sau:

  • Thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới (dạng sandbox) cho việc triển khai và ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ.

  • Có chính sách cho phép thử nghiệm trong phạm vi hẹp có thời hạn đối với các hoạt động cung cấp nền tảng có tính mới; tôn trọng tính mới, tính sáng tạo của hoạt động doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng, khuyến khích khai thác lợi thế chia sẻ kết nối, lợi thế công nghệ.

Tổ chức thực hiện:

  • Giao cho Bộ kế hoạch đầu tư: Là cơ quan đầu mối điều phối theo dõi và phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc sửa đổi, hoàn thiện và bổ sung hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành cho phù hợp với yêu cầu quản lý các hoạt động của kinh tế chia sẻ.

  • Giao cho Ngân hàng nhà nước: Nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech trong hoạt động ngân hàng

  • Giao cho Bộ khoa học công nghệ: - Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý điều chỉnh thử nghiệm (sanbox) về triển khai và ứng dụng công nghệ mới trong các mô hình kinh tế chia sẻ.

  • Đối với các Bộ, ban ngành khác cũng được giao nhiệm vụ để thực hiện tinh thần của Quyết định này.


 

0 comments

コメント


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page